Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
125704 1/1×100 0.8
126511 1/1x65x0.8 0.8