Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
125903 1/3×65 0.7
125904 1/3×100 0.7