Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
P132 1/3 x65 15
P134 1/3×100 15
P136 1/3×150 15