Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
P112 1/1 x65 15
P114 1/1×100 15
P116 1/1×150 15