Code Thông số ( mm ) Độ dày  
64450 L250
64451 L350
64460 L250
64461 L350