Code Thông số Độ dày
51620 Ø200xH 40 1.0mm
51624 Ø240 xH 45 1.0mm
51628 Ø280 xH 55 1.0mm
51632 Ø 320xH 60 1.0mm
51636 Ø360 xH 65 1.0mm
51640 Ø400 xH 65 1.0mm